# خدا

کد دروس نیمسال اول89(ویژه همکلاسی عزیز)

آیین زندگی 1000039 د 10-12 آ.رحمتی بهداشت عمومی 1327109 ش 8-10 آ.طاهریان روش مطالعه و یادگیری 1327101 چ 8-10 آ.قاضی زاده میکروب مواد غذایی(نظری) 1327163 چ 10-12 آ.رضایی میکروب مواد غذایی(عملی) 1327164 ش 8-10 خ.دلفانی شیمی تجزیه مواد(نظری) 1327165 د 8-10 خ.خسروی شیمی تجزیه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید